Kabelové nosné systémy se zachováním funkčnosti při požáru

Riziko požáru nelze nikdy vyloučit ani pomocí nejrůznějších předpisů a opatření. Elektrické rozvody jsou v případě požáru vystaveny velké zátěži. Obzvláště ve shromažďovacích prostorách musí být co možná nejdéle zachovány dodávky elektrické energie pro vybraná elektrická zařízení v chráněných únikových a zásahových cestách. Prostřednictvím kabelových nosných systémů funkčních při požáru se dosahuje zachování dodávek elektrické energie po stanovenou dobu. Kabelový nosný systém odolný při požáru, vyráběný ve firmě KOPOS Kolín, splňuje požadavky dané příslušnou normou a předpisem.

Před projektováním kabelových nosných systémů (do 1 kV) s funkční odolností při požáru je třeba:

 • na základě požární zprávy:
 • znát stupeň požární bezpečnosti požárního úseku, který se stanoví na základě výpočtu požárního rizika, konstrukčního systému stavby a výšce stavby nebo podlaží
 • charakterizovat požární odolnost nosných konstrukcí uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu a které nenesou požárně dělicí konstrukce ani je netvoří
 • znát typ chráněné únikové cesty
 • navrhnout a zabezpečit způsoby dodávek elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů sloužící k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů (např. požární výtah, evakuační výtah, posilovací čerpadlo požární vody, nouzové osvětlení) tak, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého
 • vyloučit vlivy okolních instalací na kabelový nosný systém
 • vybrat vhodnou konstrukci nosného systému podle stupně potřebné požární odolnosti
 • zvolit vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů a stanovit jejich vedení nebo uložení; elektrická zařízení, která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu, se požárně posuzují tehdy, pokud a) jsou vodiče a kabely vedeny volně bez další ochrany, b) hmotnosti izolace vodičů a kabelů, popřípadě hořlavých částí elektrických rozvodů přesáhne 0,2 kg na m3
 • vypracovat „Protokol o určení vnějších vlivů“ dle ČSN 33 2000-3 komisionelně. Členy komise jsou projektant elektro, požární technik, bezpečnostní technik, investor. Dále dle zaměření objektu je přítomen technolog a specialisté s nároky na elektřinu, jako např. vzduchotechnik, topenář atd. Členy komise musí být i specialisté v oboru, pro něž se objekt staví.

Zkoušení požární odolnosti konstrukcí kabelových nosných systémů na integrované zachování funkčnosti

Zkouška požární odolnosti má prověřit činnost kabelového nosného systému při požáru a dokázat, že životně důležité funkce v budově (požární výtah, evakuační výtah, posilovací čerpadlo požární vody, nouzové osvětlení, požární signalizace, nouzové východy …) zůstanou zachovány po stanovenou dobu.

Jednotná evropská norma pro požární odolnost a její zkoušení zatím neexistuje. Za referenční normu je považována německá DIN 4102 část12: Zachování funkčnosti kabelových nosných systémů.

V ČR je zkoušení požární odolnosti konstrukcí kabelových nosných systémů specifikováno harmonizovanou normou ČSN EN 1363.

Nová norma ČSN 73 0895 stanovuje způsoby a podmínky zkoušení odolnosti kabelových tras v podmínkách požáru.

 

Shodné prvky normy ČSN 73 0895, německé normy DIN 4102 č.12 a STN 920205:

 • uspořádání zkušebních vzorků a normových konstrukcí
 • zapojení elektrických obvodů
 • možnost částečné náhrady uložených kabelů ocelovým závažím
 • rozměry kabelových žlabů, kabelových lávek a příchytek:

kabelové žlaby:

 • maximální přípustná šířka 300 mm (procento děrování 15 ± 5 %)
 • výška bočnice 60 mm
 • tloušťka plechu 1,5 mm
 • hmotnost kabelů max. 10 kg/m
 • vzdálenost podpěr 1 200 mm

kabelové lávky:

 • šířka maximálně 400 mm
 • výška bočnice 60 mm
 • tloušťka plechu 1,5 mm
 • hmotnost kabelů max. 20 kg/m
 • příčky lávek ve vzdálenosti 150 mm
 • vzdálenost podpěr max. 1 200 mm

jednotlivé příchytky kabelů:

 • vzdálenost příchytek 300 mm
 • šířka příchytky 15 mm ± 5 mm

instalace s profilovými lištami a třmenovými příchytkami

Certifikované konstrukce shodné svým provedením s parametry normy se nazývají normové (standardní).

KOPOS Kolín vyrábí požárně odolné systémy odpovídající výše uvedeným normám a předpisu. Jsou to kabelové žlaby JUPITER KZ s tloušťkou plechu 1,5 mm a kabelové lávky s příčkami ve vzdálenosti 150 mm a samostatné kabelové příchytky.

Certifikované konstrukce odlišné provedením nebo rozměry od výše uvedené normy a předpisu jsou označovány jako nenormové (nestandardní).

KOPOS se snaží vycházet vstříc zákazníkům v otázkách ceny a nabízí požárně odolné systémy cenově příznivější. Snížit náklady na pořízení požárně odolné trasy lze použitím plechu menší tloušťky než stanoví norma, nižším počtem podpěr apod. Norma umožňuje prozkoušení těchto tras, které se potom označují jako nenormové, nestandardní.

K nenormovým trasám patří trasy tvořené kabelovými žlaby s integrovanou spojkou MARS i JUPITER s tloušťkou plechu 0,7; 1,0; 1,25 mm, trasy kabelových lávek se vzdáleností příček 300 mm, dále nosné kovové lišty, sestavy s kabelovými příchytkami, trasy tvořené ocelovými trubkami a další trasy, které se svými parametry odlišují od normových tras.

 

Kabely pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru:

Bezpečnostní kabely silové a datové s funkční odolností při požáru musí rovněž projít požárně odolnými zkouškami dle platných předpisů.

 

Klasifikační třídy jednotlivých norem

 ČSN 73 0895DIN 4102 č. 12STN 920205
Teplotní průběh zkouškyNormová teplotně
časová křivka (°C)
Konstantní teplota (°C)Jiný
požární scénář
Normová teplotně časová křivka (°C)
Označení tříd požární funkčnostiP 15-RPH 15-Rnapř. P750 90M-PS 15
P 30-RPH 30-RE 30PS 30
P 45-RPH 45-R-PS 45
P 60-RPH 60-RE 60PS 60
P 90-RPH 90-RE 90PS 90
P 120-RPH 120-RE 90PS 120