Článok 1. Definícia pojmov

1.1 OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY spoločnosti KOPOS Slovakia s.r.o. sú ďalej v tomto texte uvádzané ako “Obchodné podmienky“.

1.2 Spoločnosť KOPOS Slovakia s.r.o. IČO:  36 239 046, so sídlom Skladová 2, 917 00 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12247/T je ďalej v tomto texte uvádzaná ako “ Predávajúci “.

1.3 Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára Kúpnu zmluvu s Predávajúcim, je ďalej v tomto texte uvádzaná ako “Kupujúci“.

1.4 Dohoda uzatváraná medzi Kupujúcim a Predávajúcim za účelom predaja tovaru Predávajúcim a nákupu tovaru Kupujúcim a  dodávky tovaru od Predávajúceho Kupujúcemu, spĺňajúca požiadavky stanovené v týchto Obchodných podmienkach, je ďalej v tomto texte uvádzaná ako “Kúpna zmluva“.

1.5 Pojmom “písomne“ sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie: dopisom, faxom alebo e-mailom.

 

Článok 2. Aplikácia Obchodných podmienok

2.1 Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých Kúpnych zmlúv a všetkých objednávok Kupujúceho k  Predávajúcemu, všetkých ponúk a cenových ponúk Predávajúceho, všetkých súhlasov a potvrdení Predávajúceho objednávok Kupujúceho. Toto neplatí jedine v prípade, ak Predávajúci výslovne písomne súhlasí s inou dohodou.

2.2 Akékoľvek obchodné podmienky oznámené v akomkoľvek dokumente alebo v dokumentoch vydaných Kupujúcim buď pred, alebo po vydávaní akéhokoľvek dokumentu Predávajúcim, oznámené alebo odkazujúce na tieto Obchodné podmienky sa týmto výslovne odmietajú a ignorujú Predávajúcim a všetky tieto podmienky sú úplne vylúčené pre akýkoľvek predaj zo strany Predávajúceho Kupujúcemu a nemôžu byť v žiadnom prípade záväzné pre Predávajúceho.

2.3 Ak Kupujúci v ponuke alebo v prijatí ponuky odkáže na obchodné podmienky, ktoré týmto Obchodným podmienkam odporujú, je Kúpna zmluva uzatvorená v rozsahu, v akom obchodné podmienky nie sú s týmito Obchodnými podmienkami v rozpore. Kúpna zmluva však uzatvorená nie je, pokiaľ to Predávajúci alebo Kupujúci vylúči  bez zbytočného odkladu po výmene prejavov vôle.

 

Článok 3. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva môže byť uzatvorená spôsobom ustanoveným v bode 3.3 tohoto článku, inak len po prijatí písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to písomným potvrdením Predávajúceho, pokiaľ spĺňa nasledujúce požiadavky:

3.1 Kupujúci zašle Predávajúcemu písomnú objednávku, ktorá presne špecifikuje požadovaný tovar v súlade s ponukou Predávajúceho podľa katalógu alebo písomnej ponuky. Objednávka na tovar musí obsahovať predovšetkým:

 1. špecifikáciu objednávaného tovaru (množstvo a technické údaje - názov podľa katalógu, typové číslo alebo EAN, balenie),
 2. cenu,
 3. termín dodania objednaného tovaru,
 4. miesto určenia,
 5. príslušné dodacie podmienky podľa INCOTERMS 2010, vydané Medzinárodnou obchodnou komorou, sú FCA (KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 94 Kolín, Česká republika) a FCA (KOPOS Slovakia, s.r.o., Dobronivská cesta 1243/8, 960 01 Zvolen, Slovenská republika) pokiaľ nie je uvedené inak v objednávke a potvrdené Predávajúcim;
 6. špecifikácia Kupujúceho (registrácia, registračné číslo v obchodnom registri, identifikačné číslo pre DPH platné v štáte destinácie tovaru (IČO, DIČ, IČ DPH). Súčasťou prvej objednávky je výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra Kupujúceho. Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach, uvedených v týchto dokladoch.

3.2 Na základe obdržanej objednávky Predávajúci objednávku potvrdí a zašle ju Kupujúcemu a to najneskôr do 3 pracovných dní od jej doručenia Predávajúcemu. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim podľa podrobností objednávky stanovených článkom 3.1

3.3 Za uzatvorenú kúpnu zmluvu sa taktiež považuje poskytnutie plnenia na základe obdržanej objednávky, vyexpedovanie a vyfakturovanie tovaru Kupujúcemu.

3.4 Kúpnou zmluvou sa nahrádzajú a rušia všetky predošlé dojednania a dohody súvisiace s príslušnou dodávkou;

3.5 Všetky dodávky sa uskutočňujú na základe týchto Obchodných podmienok.

3.6 Návrh Predávajúceho dodať tovar za určenú cenu v katalógu je ponukou s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti Predávajúceho plniť.

 

Článok 4. Cena a platobné podmienky, termín plnenia

4.1 Kúpna cena uvedená v kúpnej zmluve je stanovená na základe dodacej podmienky FCA (KOPOS Slovakia, s.r.o.) podľa INCOTERMS 2010, pokiaľ nie je  v kúpnej zmluve dohodnuté inak.

4.2 Za účelom potvrdenia predaja a prevzatia tovaru od Predávajúceho  Kupujúcim bude vystavený dodací list alebo iný podobný doklad, na ktorom Kupujúci, prípadne prepravca, potvrdí prevzatie tovaru od Predávajúceho.

4.3 Kúpna cena je splatná najneskôr do dátumu splatnosti, ktorý je uvedený v daňovom doklade (faktúre), alebo v súlade s platobnými inštrukciami a menou v nich stanovenou, ak nie je v jednotlivej Kúpnej zmluve uvedené inak. Úhrada musí byť uskutočnená na bankový účet Predávajúceho.

4.4 Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi. Nesprávne či neúplné údaje uvedené na faktúre je Kupujúci oprávnený reklamovať vrátením faktúry najneskôr do 5 dní od prevzatia s uvedením dôvodov vrátenia. Oprava faktúry nemá žiadny vplyv na uvedené zmluvné podmienky (cena, splatnosť, atď.). Predávajúci a Kupujúci prehlasujú, že opravenú faktúru doručenú elektronicky na e-mail Kupujúceho vo formáte, ktorý zaisťuje autenticitu dokladu (najlepšie vo formáte PDF, ako obrázok PNG, prípadne JPG), považujú za plnohodnotný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa príslušných právnych predpisov. Tlačenú formu daňového dokladu pripraví Predávajúci len na výslovnú žiadosť Kupujúceho. Kupujúci je povinný poskytnúť e-mailovú adresu pre zasielanie daňových dokladov. Kupujúci sa zaväzuje potvrdiť príjem opravného daňového dokladu (dobropisu) – s uvedením dátumu jeho obdržania – elektronickou formou alebo poštou na adresu Predávajúceho.

4.5 Zmluvné strany si môžu dojednať aj iné platobné podmienky, napr. zálohy, platby vopred alebo poskytnutie skonta za platbu pred lehotou splatnosti. Omeškanie s platbou podľa individuálne dohodnutých platobných podmienok sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Ak sú dohodnuté splátky kúpnej ceny, omeškaním s úhradou jednej zo splátok sa stáva ihneď splatná celá kúpna cena. Ak je dohodnuté skonto, je možné toto skonto ako zľavu zo zjednanej kúpnej ceny poskytnúť jedine v prípade, že Kupujúci má uhradené všetky predchádzajúce záväzky včas v lehote splatnosti a pri dodržaní poradia platieb.

4.6 V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou splatnej kúpnej ceny, príp. splatnej zálohy na kúpnu cenu, nie je Predávajúci povinný naďalej plniť uzavretú kúpnu zmluvu, a to hlavne dodávať Kupujúcemu tovar, a  je tiež oprávnený voči Kupujúcemu uplatňovať právo na náhradu škody, a to do výšky všetkých nákladov, ktoré Predávajúcemu vznikli v súvislosti s dodaním a/alebo sprostredkovaním výroby objednaného tovaru a ostatných nákladov s tým súvisiacich, ako aj ušlý zisk.

4.7 Akákoľvek platba uskutočnená Kupujúcim môže byť použitá Predávajúcim jednostranne na vysporiadanie všetkých nárokov Predávajúceho  -  predchádzajúcich splatných záväzkov Kupujúceho.

4.8 Platba sa považuje za uskutočnenú, pokiaľ je na účet Predávajúceho, uvedený v príslušných faktúrach, pripísaná v plnej výške, alebo keď dlžné čiastky sú v plnej výške prijaté v hotovosti, ako je uvedené v článku 4.3.

4.9 Dojednaná kúpna cena nezahŕňa balenia, vratné obaly, zaisťovacie prostriedky tovaru počas  prepravy a náklady na prepravu, pokiaľ nie je v príslušnej Kúpnej zmluve dohodnuté inak.

4.10 Bankové výdavky, ktoré sú spojené s úhradou kúpnej ceny, idú na ťarchu Kupujúceho.

4.11 Kupujúci nie je oprávnený na jednostranné započítanie svojej pohľadávky voči pohľadávke Predávajúceho. Kupujúci je oprávnený na započítanie vzájomných pohľadávok len na základe písomnej akceptácie kompenzačného prejavu Predávajúceho. V prípade započítania vzájomných pohľadávok bez písomnej akceptácie kompenzačného prejavu Predávajúceho má Predávajúci nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 2.000,- Eur za každú započítanú pohľadávku. Zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky Predávajúceho na náhradu škody.

4.12 Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať platby a/alebo znížiť kúpnu cenu v prípade akéhokoľvek (údajného) neplnenia povinností  zo strany Predávajúceho, vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy.

4.13 V prípade obdržania úhrady od Kupujúceho bez uvedenia variabilného symbolu platby rozhodne v prípade skorších splatných záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu o spôsobe použitia platby Predávajúci.

4.14 Pre vzájomné vyúčtovanie sú záväzné množstvá, ceny, rozmery alebo váhy uvedené Predávajúcim.

4.15 V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je Predávajúci oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Popri  zmluvnej pokute  si môže Predávajúci uplatniť aj právo na náhradu škody, a to do výšky všetkých nákladov, ktoré Predávajúcemu vznikli v súvislosti s omeškaním Kupujúceho, vrátane všetkých nákladov vynaložených na vymáhanie pohľadávky.

4.16 Bez ohľadu na dohodnuté dátumy splatnosti sa všetky faktúry stávajú okamžite splatnými, pokiaľ predchádzajúca dodávka alebo časť dodávky z jednotlivej Kúpnej zmluvy alebo aj iné záväzky Kupujúceho voči Predávajúcemu neboli uhradené v lehote splatnosti, alebo v individuálne dohodnutom termíne splatnosti. Porušenie uvedených povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Rovnako budú posudzované aj skutočnosti, ktoré sa Predávajúci dozvie a z ktorých vyplýva, že platobná schopnosť Kupujúceho je znížená, alebo sa môže znížiť. V uvedených prípadoch je Predávajúci oprávnený požadovať platbu vopred pre  existujúce i nové dodávky podľa Kúpnej zmluvy, alebo odstúpiť od zmluvy s možnosťou požadovať náhradu škody od Kupujúceho, ktorá Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od zmluvy vznikla.

4.17 V prípade, že sa Kupujúci zaviaže zaistiť prepravu tovaru vlastnými dopravnými prostriedkami, musí tak urobiť do 10 dní od obdržania avíza Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci tovar do 10 dní nevyexpeduje, Predávajúci má právo:

 1. odoslať tovar na náklady a nebezpečenstvo Kupujúceho,
 2. uskladniť tovar na náklady a nebezpečenstvo Kupujúceho v sklade Predávajúceho, alebo v sklade ktorejkoľvek inej osoby, vykonávajúcej podnikateľskú činnosť v oblasti skladovania komodít, ktoré sú predmetom Kúpnej zmluvy. V prípade uskladnenia tovaru je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu účtovať skladovacie náklady s ohľadom na potrebnú skladovaciu plochu, pričom výšku skladovacích nákladov určí Predávajúci. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza uplynutím lehoty 10 dní, v rozsahu ktorej mal Kupujúci povinnosť vyexpedovať tovar, na Kupujúceho.

4.18 Prípadné dodatočné požiadavky Kupujúceho na zmenu tovaru akceptované Predávajúcim primerane predlžujú dohodnutú dodaciu lehotu. Predávajúci má nárok na úhradu všetkých nákladov, súvisiacich s uvedenou zmenou.

 

Článok 5. Dodanie

5.1 Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na Kupujúceho naložením tovaru prvému prepravcovi.

5.2 Tovar je považovaný za dodaný odovzdaním prvému prepravcovi.

5.3 V prípade omeškania dodávky alebo chybnej dodávky tovaru Predávajúci zodpovedá len za skutočnú škodu, ktorá vznikla porušením jeho povinnosti.

5.4 Predávajúci nie je v žiadnom prípade zodpovedný za také škody, ako je napr. za stratu možného budúceho zisku, stratu zákazky, stratu obchodu, stratu budúceho obchodu, stratu výroby, stratu spolupráce, stratu alebo poškodenie image, stratu príjmov, stratu zisku, náklady kapitálov, náklady spojené s prerušením výroby alebo prevozu, a pod. 

5.5 Zodpovednosť Predávajúceho za oneskorenie je vylúčená v prípadoch, kedy je oneskorenie spôsobené karanténnymi alebo inými opatreniami verejnej moci kvôli epidémii COVID-19 (tzv. koronavírusu) alebo podobnej výnimočnej udalosti ohradzujúcu zdravie verejnosti. Oneskorenie Predávajúceho v takom prípade nepredstavuje porušenie zmluvy a Kupujúcemu nevzniká akýkoľvek nárok na úhradu ujmy alebo akejkoľvek pokuty v dôsledku tohto oneskorenia.

5.6 Predávajúci taktiež nezodpovedá za bežné povrchové, mechanické poškodenie (otlaky, ryhy, deformácia rebier) vonkajšej steny rúrky (KOPOFLEX, KOPODUR, DUODREN, KOPODREN) vzniknuté v dôsledku technológie výroby alebo transportu, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť tovaru..

5.7 Predávajúci nie je zodpovedný za výber tovaru Kupujúcim pre jeho konečné využitie; v tejto súvislosti nezodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za škodu vzniknutú v dôsledku nevhodného použitia tovaru.

 

Článok 6. Vyššia moc

6.1 Predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie či oneskorenie pri plnení povinnosti dodať tovar v zmysle Kúpnej zmluvy, pokiaľ:
(i) také zlyhanie alebo oneskorenie vyplýva z prerušenia výrobného procesu tovaru, avšak toto sa nedá použiť v prípadoch hrubej nedbalosti alebo úmyslu; alebo
(ii) je také zlyhanie alebo oneskorenie zapríčinené Vyššou mocou tak, ako je definovaná nižšie, alebo zákonom.

V prípade takej poruchy, ako je stanovené vyššie, bude plnenie príslušnej časti Kúpnej zmluvy pozastavené na dobu, po ktorú trvá porucha, bez toho, aby bol Predávajúci zodpovedný alebo zaviazaný Kupujúcemu za vzniknutú škodu.

Označením "vyššia moc" sa rozumejú a zahŕňajú všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle Predávajúceho a bránia mu v splnení jeho povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Predávajúci túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal, sú mimo racionálnu kontrolu Predávajúceho – či predvídateľné v dobe uzavretia Kúpnej zmluvy – v dôsledku čoho nemôže Predávajúci racionálne byť povinný plniť svoje povinnosti, vrátane vyššej moci a/alebo nedodržania záväzku čo i len jedným z dodávateľov Predávajúceho, vrátane vojny, hrozby vojny, povstania, sabotáže, požiaru, búrky, povodne, výbuchu, prírodnej katastrofy, vládneho nariadenia alebo obmedzenia Európskej únie, štrajku, úplného alebo čo i len čiastočného zničenie závodu či výrobnej linky Predávajúceho alebo jeho dodávateľov, dodávky dodávateľov, zmena colných predpisov, dovozných a vývozných kvót, zákaz exportu či importu alebo akejkoľvek ďalšej príčiny, ktorá spĺňa charakter vyššej moci. V prípade, že zásah Vyššej moci trvá opakovane v troch (3) po sebe idúcich mesiacoch (alebo v prípade, že Predávajúci odôvodnene predpokladá predĺženie trvania na tri (3) po sebe idúce mesiace), má Predávajúci právo zrušiť celú Kúpnu zmluvu alebo akúkoľvek časť Kúpnej zmluvy bez akejkoľvek zodpovednosti voči Kupujúcemu.

 

Článok 7. Zachovanie vlastníctva (zádržné právo)

7.1 Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a všetkých prípadných ďalších nákladov, s rešpektom k obchodným vzťahom s Kupujúcim, spojených s vymáhaním a omeškaním platby vrátane prípadných budúcich nárokov. Táto výhrada vlastníctva sa vzťahuje aj na tovar dodaný prostredníctvom výmeny.

7.2 Pokiaľ by tovar podliehajúci zachovaniu vlastníctva mal byť spracovávaný, zmiešaný alebo kombinovaný s inými predmetmi, ktoré nepatria Predávajúcemu, musí Predávajúci mať právo spoluvlastníctva na nové veci v rovnakom pomere, ako je medzi hodnotou tovaru podliehajúceho zachovaniu vlastníctva, vrátane DPH, a hodnotou iných položiek spracovaných alebo kombinovaných v dobe spracovania alebo kombinácie. Kupujúci je povinný uložiť položku v prospech Predávajúceho zdarma.

7.3 Až do ďalšieho oznámenia je Kupujúci oprávnený nakladať s tovarom v rámci zachovania vlastníctva pri svojich bežných obchodných operáciách. V takomto prípade Kupujúci týmto postupuje Predávajúcemu svoje pohľadávky z ďalšieho predaja tovaru vrátane zádržného práva (predajná cena je vrátane DPH) a práv zodpovedajúcich pohľadávkam zo zmeniek spolu so všetkými ďalšími pohľadávkami. Pokiaľ by Kupujúci mal predávať tovar,  ku ktorému má Predávajúci zádržné právo, spoločne s tovarom, ktorý nepatrí Predávajúcemu, z celkovej ceny sa postúpenie vzťahuje len na čiastku, ktorú Predávajúci účtoval Kupujúcemu za tovar podliehajúci zádržnému právu, ktorý bol predávaný.

7.4 Až do ďalšieho oznámenia je Kupujúci oprávnený zhromažďovať pohľadávky, ktoré boli postúpené Predávajúcemu. Akékoľvek postúpenie alebo zriadenie záložného práva takých pohľadávok je možné len s písomným súhlasom Predávajúceho. Pokiaľ je Kupujúci v omeškaní s platením alebo neplní svoje povinnosti vzhľadom k zachovaniu vlastníctva, musí Kupujúci na žiadosť Predávajúceho poskytnúť pohľadávky s písomným oznámením o postúpení, dodať ich Predávajúcemu so všetkými informáciami, predložiť a odoslať Predávajúcemu doklady, previesť na neho akékoľvek zmenky a poskytnúť prístup Predávajúcemu k príslušným dokumentom.

7.5 Za vzniku okolností uvedených v článku 7.4 vete 3 Kupujúci musí poskytnúť Predávajúcemu prístup k tovaru, na ktorý bolo uplatnené pod zádržným právom, ktoré je stále v jeho držbe, a pošle Predávajúcemu presný zoznam tovaru. Kupujúci ho musí oddeliť od ostatného tovaru a vrátiť ho Predávajúcemu po tom, ako Predávajúci odstúpi od zmluvy.

7.6 Kupujúci musí Predávajúcemu ihneď písomne oznámiť, pokiaľ by si tretie strany uplatňovali nárok voči tovaru, na ktorý sa vzťahuje zádržné právo Predávajúceho, alebo pohľadávkam pripísaným Predávajúcemu. Kupujúci sa zaväzuje na poskytnutie súčinnosti Predávajúcemu pri uplatňovaní nárokov uvedených v tomto článku.

7.7 Náklady vzniknuté pri poskytnutí súčinnosti Predávajúcemu pri presadzovaní všetkých práv vzťahujúcich sa k zachovaniu vlastníctva a na všetky opatrenia uskutočnené pre udržovanie a skladovanie tovaru hradí Kupujúci.

 

Článok 8. Vady tovaru a reklamácie

8.1 Práva z chybného plnenia je Kupujúci oprávnený uplatniť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Reklamácie zjavných vád tovaru (ako napr. poškodenie tvaru žľabov, výliskov, nesprávny tvar výrobkov, nečistoty), je Kupujúci povinný  oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, ako vady tovaru zistil, alebo ich mal zistiť pri prehliadke, ktorú je Kupujúci povinný uskutočniť v zmysle § 427 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka, prípadne najneskôr   do 3 pracovných dní od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v Kúpnej zmluve pri vynaložení odbornej starostlivosti. Pri zjavnej vade, akou je chýbajúce množstvo tovaru, musí byť táto skutočnosť ihneď uvedená na dodacom liste a bezpodmienečne oznámená  Predávajúcemu.

Reklamácie skrytých vád kvality tovaru je Kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu od momentu, kedy boli zistené, najneskôr do 6 mesiacov odo dňa dodania tovaru, prípadne od dodania tovaru do miesta určenia uvedeného v kúpnej zmluve.

8.2 Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu reklamáciu v písomnej forme. Písomná reklamácia musí obsahovať identifikačné znaky výrobku:

 1. názov výrobku
 2. číslo kúpnej zmluvy/objednávky
 3. číslo a deň vystavenia dodacieho listu resp. faktúry alebo kópie faktúry
 4. popis závady
 5. priložená vzorka s reklamovanou závadou, ak je to možné
 6. návrh na riešenie reklamácie – odhad výšky škody
 7. dátum, kedy by bolo najlepšie Kupujúceho navštíviť za účelom prípadnej obhliadky reklamovaného výrobku

Pokiaľ bol tovar poškodený v priebehu prepravy zaisťovanej Predávajúcim, Kupujúci je povinný predložiť nasledujúce dokumenty:

 1. Zápis o škode s predbežným odhadom jej výšky
 2. Komerčný zápis potvrdený dopravcom
 3. Nákladný list (CIM, CMR, B/L)

8.3 Reklamovaný tovar musí byť uskladnený v pôvodnom nezmenenom stave oddelene od ostatného tovaru a musí byť chránený proti znehodnoteniu. Do doby vybavenia reklamácie Predávajúcim nesmie byť použitý, predaný, spracovaný, pozmenený alebo inak upravený. Pokiaľ dôjde k prevodu vlastníctva reklamovaného tovaru alebo jeho časti na tretiu osobu v dobe po oznámení reklamácie vady tovaru Predávajúcemu, nároky Kupujúceho z titulu zodpovednosti za vady automaticky zanikajú.

8.4 Kupujúci je povinný umožniť Predávajúcemu obhliadku vadného tovaru za účelom vybavenia reklamácie.

8.5 Reklamácia nebude uznaná, ak vadný tovar nebude riadne skladovaný a v dôsledku nesprávneho skladovania a manipulácie bude poškodený. Pre skladovanie musia byť dodržané technické podmienky a predpísané požiadavky na skladovanie uvedené v Podmienkach pre skladovanie výrobkov, zverejnených na webovej adrese: https://www.kopos.sk/sk/skladovacie-podmienky.

8.6 Kupujúci je v prípade vadného tovaru povinný uskutočniť všetky opatrenia potrebné k odvráteniu alebo zmierneniu škody.

8.7 Zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare

 1. vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Predávajúci
 2. v prípade, že kupujúci porušil alebo nedodržal podmienky pre zaobchádzanie s tovarom stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami alebo stanovené Predávajúcim a zverejnené na webovej adrese: https://www.kopos.sk/sk/skladovacie-podmienky.

8.8 Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, v rámci reklamácie vád tovaru je Kupujúci oprávnený:

 1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za tovar vadný alebo dodaním chýbajúceho tovaru, alebo
 2. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, alebo
 3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8.9 Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom ustanovení Kupujúcemu patrí len vtedy, keď ju oznámi Predávajúcemu vo včas zaslanej reklamácii vád. Uplatnený nárok nemôže Kupujúci meniť bez súhlasu Predávajúceho. Ak sa ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné, alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže Kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to Predávajúceho bez zbytočného odkladu požiada po tom, čo mu Predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak Predávajúci neodstráni vady tovaru v primerane dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať výmenu vadného tovaru za nevadné alebo požadovať zľavu z kúpnej ceny.

 

Článok 9. Ostatné

9.1 Čiastočné dodávky sú povolené.

9.2 Ak dôjde k udalostiam, ktoré sa nedajú v dobe uzatvorenia Kúpnej zmluvy predvídať a ktoré spôsobia Predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je Predávajúci oprávnený pozastaviť plnenie dokiaľ prekážka nepominie.

9.3 Vo všetkých prípadoch okolností vylučujúcich zodpovednosť je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez toho, aby Kupujúcemu vznikol nárok na náhradu škody.

9.4 Vratné obaly budú Predávajúcim prevzaté ku spätnému odkúpeniu len v neporušenom stave. U porušených obalov nie je Predávajúci povinný tieto obaly odkúpiť späť. Kupujúci je povinný vrátiť obaly, ale najneskôr v lehote 6 mesiacov od dodania tovaru.  Na počet vrátených neporušených obalov bude Predávajúcim vystavený daňový doklad. Obaly vrátené po dobe 6 mesiacov Predávajúci nie je povinný odkúpiť späť. Cena obalov a to ako predajná tak aj výkupná je uvedená v aktuálnom cenníku Predávajúceho.

9.5 Ak je niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok neplatné alebo sa stane neplatným, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Predávajúci sa zaväzuje neplatné ustanovenia nahradiť platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži zamýšľanému účelu neplatného ustanovenia.

9.6 Práva a povinnosti Kupujúceho nie sú bez písomného súhlasu Predávajúceho prevoditeľné na tretie osoby.

9.7 Všetky informácie obsiahnuté v Kúpnej zmluve a akékoľvek informácie alebo dokumenty, ktoré boli získané v súvislosti s Kúpnou zmluvou, považujú strany za dôverné.

9.8 Zmluvné vzťahy, ku ktorým sa tieto Obchodné podmienky viažu, sa riadia slovenským právnym poriadkom, a to predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, všetky spory budú riešené v slovenskom jazyku   miestne príslušným súdom podľa sídla  Predávajúceho v Slovenskej republike.

9.9 Zmluvné strany sú povinné dbať, aby pri úprave zmluvných vzťahov alebo realizácii vzájomných plnení bolo odstránené všetko, čo by mohlo viesť ku vzniku sporov.

9.10 Každá strana oznámi ihneď písomne druhej strane akúkoľvek zmenu údajov v živnostenskom liste, v obchodnom registri alebo inej evidencii alebo skutočnosť, že prišlo k podaniu návrhu na konkurz alebo k vyhláseniu konkurzu, zamietnutiu návrhu pre nedostatok majetku či návrh na vyrovnanie.

9.11 Všetky dodávky sa uskutočňujú na podklade týchto Obchodných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych, rámcových alebo iných nepomenovaných zmlúv, pokiaľ strany nedohodli niečo iné.

9.12 Všetka komunikácia medzi stranami bude vedená v slovenskom jazyku, pokiaľ sa strany nedohodli inak.

9.13 Pokiaľ budú pri uzatváraní zmluvy používať zmluvné strany medzinárodné výkladové pravidlá, budú sa tieto riadiť podľa medzinárodných pravidiel pre výklad dodacích podmienok vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži INCOTERMS 2010, prípadne podľa dohody strán.

 

PrílohaVeľkosť
Obchodné a dodacie podmienky154.13 KB