Podmienky pre skladovanie výrobkov z plastov

ROZSAH PLATNOSTI

Tieto podmienky platia pre skladovanie výrobkov z plastov vyrábaných v podniku KOPOS Kolín a.s. a sú v súlade s normou STN 64 0090 (skladovanie výrobkov z plastov).

I. VŠEOBECNE

 1. Výrobky je nutné chrániť pred škodlivými vplyvmi ako je tepelné sálanie, priame slnečné žiarenie, mechanické poškodenie, vplyv organických rozpúšťadiel a pod.
 2. Pri teplotách pod 5°C a nad 35°C je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s výrobkami.
 3. Výrobky sa nesmú skladovať vo voľných skladoch.
 4. Jednotlivé dávky musia byť oddelené.
 5. Výrobky z rôznych plastov musia byť pri skladovaní oddelené.
 6. Pri vyskladňovaní sa musia odoberať výrobky najdlhšie skladované.
 7. Obaly výrobkov musia byť čisté, suché a nezapáchajúce.
 8. Skladované výrobky, popr. jednotky balení musia byť v sklade riadne a viditeľne označené, aby neprišlo k ich zámene.

II. POŽIADAVKY NA SKLADOVANIE

 1. Teplota v sklade nesmie klesnúť pod -5°C a presiahnuť 45°C.
 2. Výrobky musia byť skladované v suchom, bezprašnom prostredí tak, aby neprišlo k ich poškodeniu a deformácii. Vzdialenosť od zdroja tepla musí byť najmenej 1m.
 3. Pri skladovaní výrobkov sa nedovoľuje:

  • vystavenie priamemu slnečnému žiareniu, poveternostným vplyvom, tepelnému sálaniu,
  • skladovanie spoločne s organickými rozpúšťadlami, výrobkami obsahujúcimi rozpúšťadlá a ďalšími chemikáliami, u ktorých nie je zaručená nepriepustnosť ku skladovaným výrobkom
  • skladovanie výrobkov určených pre styk s požívatinami a pre zdravotníctvo s látkami , ktoré môžu ovplyvniť ich senzorické vlastnosti
  • priamy styk s gumou a výrobky s gumy
  • trvalé jednostranné zaťaženie, prehýbanie alebo hromadenie na seba
  • opieranie o ostré hrany
 4. Pri ukladaní výrobkov alebo jednotiek balení do vrstiev musí byť ukladacia výška úmerná ich nosnosti a stabilite.
 5. Tuhé rúrky, lišty a kanály je nutné skladovať v horizontálnej polohe, pričom vzdialenosť podpier nesmie byť väčšia ako 800 mm
 6. V prípade potreby sa podmienky skladovania jednotlivých výrobkov, prípadne jednotiek balení, upresní v návode výrobku.
 

Podmienky pre skladovanie výrobkov z kovu

ROZSAH PLATNOSTI

Tieto podmienky platia pre skladovanie kovových výrobkov vyrábaných v spoločnosti KOPOS KOLÍN a.s., a sú v súlade s normou
STN EN 60721-3-1 (Klasifikácia podmienok prostredia, Časť 3: klasifikácia skupín parametrov prostredia a ich stupňov prísnosti, Oddiel 1: Skladovanie výrobkov).

I. VŠEOBECNE

 1. Výrobky je nutné chrániť pred škodlivými vplyvmi, ako je mechanické poškodenie, poveternostné alebo chemické vplyvy.
 2. Pri vyskladňovaní sa musia odoberať výrobky najdlhšie skladované (systém FIFO).
 3. Skladované výrobky musia byť v sklade riadne a viditeľne označené, aby neprišlo k ich zámene.

II. POŽIADAVKY NA SKLADOVANIE

Výrobky musia byť skladované v suchom, bezprašnom prostredí, aby neprišlo k ich poškodeniu.
Špecifikácie skladu:

 • Miesto plne chránené proti poveternostným vplyvom, tj. na uzavretom mieste, kde sú priame vplyvy počasia úplne vylúčené
 • Musí sa úplne vylúčiť prítomnosť vody z iných zdrojov než z dažďa: kvapkajúca voda, tryskajúca voda, kondenzáty
 • Úplné vylúčenie chemických vplyvov vznikajúcich v dôsledku aerosolov solí
 
PrílohaVeľkosť
Skladovacie podmienky416.2 KB