Spĺňajú káblové žľaby (lávky) požiadavky na vodivé pospojenie?

Systém žľabov a lávok je konštruovaný tak, aby pri spojení jednotlivých žľabov bolo zaistené kvalitné pospojenie. Toho sa docieli pevným spojením pomocou špeciálnych skrutiek NSM 6X10 (NSM 6X10-GMT, NIXSM 6X10).

Tvrdenie vychádza zo skúšobného protokolu káblových trás a káblových lávok zaradených podľa normy ČSN EN 61537 podľa článku 6.3.2 ako káblové trasy s charakteristikami elektrickej kontinuity pre zaistenie ochranného pospojovania a spojenia so zemou. Podľa článku 11.1.2 po dĺžke skúšobných vzoriek prebieha striedavý prúd 25 ±1 A o kmitočte 50 Hz až 60 Hz. Skúška podľa tohoto článku bola vyhovujúca. Impedancia na spoji je menšia ako 50 mΩ, Tejto skúške káblové žľaby a káblové lávky taktiež vyhoveli.

Po koľkých metroch sa používa KPS – kryt káblových príchytiek SONAP?

Každých 3,5 m (vychádza po poschodiach) a jedná sa len o mechanickú zábranu proti samovoľnému utrhnutiu káblov v prípade požiaru (neslúži ako protipožiarna upchávka).

Môžu sa požiarne systémy KOPOS kotviť na kotviaci materiál iného výrobcu?

Áno, pokiaľ má daný kotviaci prvok certifikáciu požiarnej odolnosti.

Môžu sa použiť Omega príchytky a príchytky 67xx ako stúpajúca trasa?

Áno.

Môže sa spájať viac žíl do jednej požiarne odolnej keramickej svorky?

Áno.

Máte hmoždinky pre systém so zachovaním funkčnosti do sádrokartónu?

Nie.

Do akej triedy horľavosti patrí drevo?

Jednotlivé druhy dreva sa líšia svojím zložením a vlastnosťami, preto sa zaraďujú do rôznych skupín. Pre úplnosť uvádzame prehľad všetkých najznámejších druhov materiálov s ich priradením do tried horľavosti.
Viac informácií tu.

Čo to je bezhalogénový materiál? Čím sa líši bezhalogénový materiál od PVC?

Bezhalogénový materiál je taký materiál, ktorý neobsahuje skupinu halogénových prvkov (fluór, chlór, bróm, jód, astát). Tieto prvky pri horení uvoľňujú látky, ktoré sú v podobe toxického dymu nebezpečné pre človeka, ale zároveň spôsobujú koróziu kovov. Bezhalogénové plasty sú v tomto smere bezpečnejšie a výrobky z nich sú vhodné predovšetkým do priestorov určených ako zhromažďovacie a pre únikové cesty (verejné priestory, stanice, divadlá, kiná, nákupné centrá atď.). PVC, inak polyvinylchlorid, nie je bezhalogénový materiál, pretože obsahuje chlór.

Akým spôsobom je možné rozdeliť a odtieniť silové a dátové siete v parapetných kanáloch?

Firma KOPOS ponúka hneď niekoľko riešení ako rozdeliť, odtieniť a zároveň usporiadať vedenie v parapetných kanáloch: priečky plastové PEKE 60 a PEP 60, priečku plastovú s kovovou fóliou PKS 70/60, priečku kovovú PEP 60/K a tieniace kanály SK 40X20 a SK 40X33:
1) priečka PEKE 60 slúži na rozdelenie vnútorného priestoru elektroinštalačných kanálov a tým aj na lepšiu manipuláciu s vloženými káblami a ich prehľadnosť.
2) priečka s kovovou fóliou PKS 70/60 je modifikáciou priečky PEKE 60. Vďaka tenkej vrstve kovovej fólie má podobné vlastnosti ako kovová priečka, ale je podstatne ľahšia. Jednotlivé priečky PKS 70/60 je nutné prepojiť. Na tento účel sa používa prepájacie lanko PLSK.
3) PEP 60 je nový typ plastovej priečky, ktorá sa zacvakne do vnútorných koľajníc umiestnených na dne parapetných kanálov. Priečka je v nich v podstate zavesená a jej deliaca rovina je posunutá - tým dochádza k efektívnejšiemu rozdeleniu vnútorných priestorov v parapetných kanáloch.
4) kovová priečka PEP 60/K je tvarovo podobná plastovej priečke PEP 60 – jej deliaca rovina je taktiež posunutá od miesta prichytenia, ktoré sa vytvára pomocou príchytiek PSK 1. Jednotlivé priečky PEP 60/K je nutné prepojiť. K tomuto účelu sa používa prepájacie lanko PLSK.
5) tieniace kanály SK 40X20 a SK 40X33 zaisťujú kvalitné odtienenie pretiahnutého vedenia a slúži podobne ako priečky na rozdelenie vnútorného priestoru parapetných kanálov.
Účinne je možné vedenie odtieniť len uzatvorením vodiča do kovového "plášťa". Na tento účel sú určené tieniace kanály SK 40X20 a SK 40X33, ktoré slúžia podobne ako priečky na rozdelenie vnútorného priestoru parapetných kanálov a navyše zaisťujú kvalitné odtienenie pretiahnutého vedenia. Jednotlivé diely sa spájajú prepájacím lankom PLSK.

Aký veľký tlak je možné použíť pri zafukovanie vodičov do chráničiek HDPE?

Chráničky optického kábla HDPE sú testované tlakom 1,5 MPa po dobu 1 hodiny. Pri zafukovaní sa v praxi používa tlak 1 až 1,2 MPa.

Aký je rozdiel medzi káblovými žľabmi MARS a JUPITER?

Týmito názvami sú rozlíšené rozmerové rady káblových žľabov.

Káblové žľaby MARS majú tradičné rozmery používané na českom trhu s výškou bočnice 50 a 100 mm a šírkami 62, 125, 250 a 500 mm. Celková dĺžka žľabov je 2,1 m.

Káblové žľaby JUPITER sú vyrábané podľa štandardných európskych rozmerov. Tieto žľaby majú výšku bočnice 35, 60, 85 alebo 110 mm, v ponuke sú v šírkach 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 a 600 mm. Štandardná dĺžka žľabu je 3 m.

Aký je minimálny polomer ohybu korugovaných rúrok KOPOFLEX?

KOPOFLEXVonkajší priemer (mm)Vnútorný priemer (mm)Minimálny polomer ohybu (mm)Balenie (m/kg)Rozmer balení (cm)
KF 09040403223050 / 9,565 x 30
KF 09050504135050 / 1390 x 30
KF 09063635235050 / 15,795 x 35
KF 09075756135050 / 18,7100 x 45
KF 09090907540050 / 27110 x 45
KF 091101109440050 / 34,5115 x 65
KF 0912012010050050 / 37,5150 x 50
KF 0912512510850050 / 39150 x 60
KF 0916016013665050 / 46160 x 80
KF 0917517515070050 / 64200 x 65

Aký je minimálny polomer ohybu elektroinštalačných rúrok?

Minimálny polomer ohybu elektroinštalačných rúrok KOPOS je udávaný v milimetroch a vzťahuje sa k vnútornej stredovej osi rúrky (viď obrázok).

Menovitý rozmerMinimálny polomer ohybu (mm)
ENČSN
16 60
 13,570
20 80
 1680
25 100
 23100
32 120
 29140
40 170
 36200
50 220
 48250
63 250

Akou triedou zeminy je možné zasypávať chráničky typu KOPOFLEX alebo KOPODUR?

Norma ČSN 73 30 50 delila zeminy celkom do 7 následujúcich tried. Prehľad udáva zjednodušenú charakteristiku.

TriedaCharakteristika zeminy
1Súdržné zeminy mäkkej konzistencie a nesúdržné kypré zeminy so zrnami štrku do 5 cm (max. 10% objemu)
2Súdržné zeminy tuhej konzistencie a stredne uľahlé nesúdržné zeminy so zrnami štrku do 10 cm
3Súdržné zeminy pevnej – tuhej konzistencie, ílovité zeminy s mäkkou – tuhou konzistenciou a nesúdržné uľahlé zeminy, štrk so zrnami do 10 cm, stmelený štrk, navetralé a zvetralé poloskalné horniny
4Ílovité zeminy pevnej – tuhej konzistencie, hrubý štrk so zrnami do 25 cm a balvanitou zložkou do 0,1 m3, štrky s ílovitým tmelom, navetralé poloskalné horniny
5Hrubý štrk zrna 10 – 25 cm, nesúdržné zeminy 4. triedy s ílovitým tmelom pevnej konzistencie. Zdravé poloskalné horniny
6Spevnené poloskalné horniny, nesúdržné zeminy s balvanmi do 0,1 m3
7Zdravé skalné horniny

Presná definícia 1.triedy podľa normy KOPOS KOLÍN a.s. doporučuje zasypávať chráničky KOPOFLEX a KOPODUR zeminou so zrnami max. do veľkosti 50 mm v objeme max. 10% v zemine. Detailné podmienky stanovuje norma ČSN EN 1610, ktorá nahrádza už neplatnú ČSN 73 30 50. Popis zeminy podľa už neplatnej normy uvádzame, pretože dobre vystihuje charakter zeminy

a) súdržné, mäkkej konzistencie. Napr. ornica, hlina, piesčitá hlina, hlinitý piesok
b) nesúdržné, kypré so zrnami do 20mm so zrnami nad 20 do 50 mm v objeme do 10% z celkového objemu zeminy 1.triedy napr. piesok, piesok so štrkom, piesočný štrk, drobný a stredný štrk, prípadne štrk s kameňmi
c) stavebný odpad a navážka obdobného charakteru ako zeminy zaradenej do 1.triedy

Ako je definovaný pojem samozhášavosť?

Samozhášavosť je odolnosť voči šíreniu plameňa, ktorá sa rozdeľuje podľa skupiny výrobkov (krabice, lišty, rúrky). U jednotlivých skupín je rôzna a jej presná definícia je daná príslušnými normami. Všeobecne je možné povedať, že výrobok alebo materiál je samozhášavý, pokiaľ po oddialení zdroja plameňa za normou stanovený čas plameň zhasne.

Aké sú nové triedy horľavosti materiálov?

Aké sú možnosti montáže dvojzásuviek do lištových krabíc?

V sortimente firmy KOPOS je niekoľko lištových systémov, do ktorých je možné montovať dvojzásuvky. Jedná sa o LK 80X28 2ZK, LK 80X28 2R, LK 80X28 2ZT a bezhalogénové LK 80X28 2ZKHF a LK 80X28 2ZTHF.
Lištová krabica LK 80X28 2R umožňuje montáž 2 ks prístrojov (napr. jednozásuviek) alebo montáž jedného prístroja a viečka VLK 80/R so svorkovnicou. Krabica je vhodná aj pre dvojzásuvku spoločne so svorkovnicou a viečkom VLK 80/2R. Pokiaľ daná krabica umožňuje montáž dvojzásuvky, je toto v katalógu vyznačené príslušným symbolom.

Aké rúrky sú vhodné pre skrytý hromozvod vo fasáde?

Podľa starej, už neplatnej normy, sa pre skrytý hromozvod musela používať nekovová netrieštivá rúrka, ktorá mala svetlosť (vnútorný priemer) min 29 mm.

Táto norma už niekoľko rokov nie je v platnosti, ale stále mnoho ľudí podľa nej požaduje rúrky.

Ako výrobca odporúčame používať rúrky so strednou mechanickou odolnosťou tj. 750N/5cm.

Najvhodnejšia ohybná elektroinštalačná rúrka je SUPER MONOFLEX 1240, ktorá má vnútorný priemer min. 31,2 mm.

Jedným z článkov, ktorý sa touto tématikou zaoberá je napr. tu: http://elektrika.cz/data/clanky/jan-hajek-bleskova-valka-c-6-jak-ma-vypadat-skryty-svod-podle-csn-34-1390/view?searchterm=skrytý hromosvod.

Aké podmienky musia byť splnené pri montáži líšt a lištových krabíc na horľavé podklady?

Elektroinštalačné lišty KOPOS je možné montovať na všetky podkladové materiály skupiny horľavosti A1 až F. Musia byť však splnené podmienky, že kábel vedený lištou nie je na žiadnom mieste vedenia nastavovaný, prerušený alebo svorkovaný.
Lištové krabice je možné montovať na povrch horľavosti A1 až D priamo. V prípade montáže na materiál horľavosti C3 je nutné pod krabicu použiť tepelne izolačnú podložku.

Aké krabice môžem montovať do dreva (horľavých podkladov)?

A čo je to vlastne drevo? A môžeme krabice inštalovať do C3? Naša odpoveď znie:

Dnes sa nám už ťažko podarí inštalovať krabice na alebo do materiálov C3, pretože norma ČSN 33 2312/Z1 stanovuje s ohľadom na ČSN EN 13 501-1 ukončenie triedenia materiálov na stupne horľavosti a prevádza túto klasifikáciu na triedy reakcie na oheň. A pretože neistota, či môžu inštalovať elektroinštalačné krabice, vzniká u materiálov C3, venujme sa tu len o prevode materiálov stupňa horľavosti C3. Tieto materiály sú od júna 2005 označované ako materiály triedy reakcie na oheň E alebo F.

A drevo do tejto kategórie nikdy nepatrilo. Tvrdé drevo, ako napr. buk alebo dub, bolo dokonca v stupni horľavosti C1, teda ťažko horľavé. Je pochopiteľné, že každé drevo je nakoniec povrchovo upravené a táto povrchová úprava môže jeho horľavosť zvýšiť. Aby sme predišli podobným dohadom, budeme mať vždy na mysli všeobecne materiály triedy reakcie na oheň F. Túto klasifikáciu musí poskytnúť každý výrobca stavebného výrobku.

A teraz k norme ČSN 33 2312 Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich. Už spomínanou zmenou Z1 sa do úvodného odstavca pôvodnej normy ČSN 33 2312 z 8.5.1985 dopĺňa odstavec, ktorý odkazuje na súčasnú platnosť tejto normy spoločne s normou ČSN EN 60670-1-Krabice a úplné kryty pre elektrické príslušenstvo pre domové a iné podobné pevné elektrické inštalácie. Táto norma od 1.10.2007 pre krabice normu ČSN 33 2312 úplne nahrádza.

Teraz teda k norme ČSN EN 60670-1. Tá opäť upozorňuje na skutočnosť, že do 1.10.2007 bolo možné použiť aj ČSN 33 2312, ale pre krabice platí od tohto dátumu len norma ČSN EN 60670-1, v ktorej nájdeme v tabuľke 1 triedenie krabíc a úplných krytov:

Triedenie 7.2 podľa spôsobu inštalácie- 7.2.1 zapustené, polozapustené alebo uložené v-7.2.1.2, teda horľavých stenách, horľavých stropoch alebo horľavých podlahách- následuje aj triedenie podľa 7.2.1.3 teda v dutých stenách, dutých stropoch, dutých podlahách alebo v nábytku. A tieto triedenia sme vypísali práve preto, že KOPOS KOLÍN a.s. má elektroinštalačné krabice určené do dutých stien (vyrábané v okrovej farbe), testované a klasifikované práve podľa týchto klasifikácií. Z úspešne absolvovanej skúšky žeravým drôtom na 850°C a vyššie uvedenej klasifikácie môžeme jednoznačne odporučiť montáž elektroinštalačných krabíc do dutých stien na aj do materiálov triedy reakcie na oheň F.

A pretože podľa normy horľavejšia látka neexistuje, nie je tu teda žiadna obava o možnosti inštalovať naše krabice do dutých stien na aj do stavebného materiálu s akoukoľvek reakciou na oheň.

Aká je u elektroinštalačných líšt a rúrok kapacita pre vloženie počtu vodičov?

Príklady uložení sú udané v tabuľke, kde sa počíta s využitím 60 % vnútorného prierezu.
Viac informácií tu.