Rozdelenie stavebných hmôt z hľadiska triedy reakcie na oheň

Vzťah medzi požiadavkami na stupne horľavosti a triedami reakcie na oheň podľa ČSN 33 2312 ed. 2.
Stupeň horľavostiTrieda reakcie na oheň
AA1
A2
BB
C1C
C2D
C3E
F

Rozdiel medzi stupňom horľavosti a triedou reakcie na oheň

Základný rozdiel medzi stupňom horľavosti a triedou reakcie na oheň spočíva v tom, že stupeň horľavosti hodnotí samostatne jednotlivé hmoty, zatiaľ čo trieda reakcie na oheň hodnotí celý stavebný výrobok v konečnom prevedení - napríklad sendvičové steny, zatepľovacie systémy a pod.


Klasifikácia stavebných výrobkov podľa ich reakcie na oheň

Pre klasifikáciu stavebných výrobkov podľa ich reakcie na oheň sa skúša podľa nasledovného postupu:

 

Trieda E

Výrobok, ktorý má byť klasifikovaný do triedy E, sa skúša podľa ČSN EN ISO 11925-2 pomocou plameňa pôsobiaceho 15 s.

 

Triedy D, C, B

Výrobok, ktorý má byť klasifikovaný do tried D, C alebo B, sa skúša podľa ČSN EN ISO 11925-2 pomocou plameňa pôsobiaceho 30 s. Výrobok, ktorý vyhovie požiadavkám stanoveným na výsledky skúšky podľa ČSN EN ISO 11925-2, sa ďalej vyskúša podľa ČSN EN 13823, resp. podľa ČSN EN ISO 9239-1- toto platí pre podlahové krytiny.

 

Triedy A1, A2
Rovnorodé výrobky

Výrobok, klasifikovaný do triedy A1, sa skúša podľa ČSN EN ISO 1182 a podľa ČSN EN ISO 1716. Výrobok klasifikovaný do triedy A2, sa skúša buď podľa ČSN EN ISO 1182 alebo podľa ČSN EN ISO 1716.

 

Rôznorodé výrobky

Každá podstatná zložka rôznorodého výrobku, klasifikovaná do triedy A1, sa skúša samostatne podľa ČSN EN ISO 1182 a podľa ČSN EN ISO 1716. Navyše, každý výrobok obsahujúci vonkajšiu nepodstatnú zložku a vyhovujúci kritériu PCS sa skúša podľa ČSN EN 13823, resp. podľa ČSN EN ISO 9239-1 –toto platí pre podlahové krytiny. Každá podstatná zložka rôznorodého výrobku, klasifikovaná do triedy A2, sa musí skúšať samostatne buď podľa ČSN EN ISO 1182, alebo podľa ČSN EN ISO 1716. Nepodstatné zložky rôznorodého výrobku sa skúšajú samostatne, a to len podľa ČSN EN ISO 1716.

 

Ďalšia podmienka pre triedu A2

Všetky výrobky, ktoré majú byť klasifikované do triedy A2, sa musia skúšať navyše podľa ČSN EN 13823, resp. podľa ČSN EN ISO 9239-1 u podlahových krytín.

Až do 31. 12. 2007 boli hodnotené a triedené jednotlivé stavebné hmoty podľa ČSN 73 0862 "Stanovenie stupňa horľavosti stavebných hmôt". Platnosť tejto normy bola ukončená ku dňu 31.12.2003, avšak s ohľadom na zaistenie kontinuity v hodnotení materiálov v rámci projektových noriem platili výsledky skúšok podľa tejto normy, ako aj hodnotová norma ČSN 73 0823, až do 31.12.2007. Podľa tejto normy sa stavebné hmoty zaraďovali do vyššie uvedených stupňov.

S platnosťou od 1.7.2003 platí na území ČR nový spôsob klasifikácie horľavosti, označovaný ako "Reakcia na oheň", zhrnutý v klasifikačnej norme ČSN EN 13501-1.

Norma ČSN 33 2312:85 „Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich“ umožňovala podľa prevodnej tabuľky používať obe značenia vo vzťahu k horľavosti stavebných hmôt. K 1.10.2007 bolo zrušené ustanovenie tejto normy pre krabice vo vzťahu k norme ČSN EN 60 670-1, tj platnosť normy ČSN 33 2312:85 bola pre elektroinštalačné krabice ukončená, avšak platí naďalej pre elektroinštalačné lišty, kanály a rúrky.
Platnosť normy ČSN 37 0100 „Elektroinštalačné krabice „ bola ukončená k 1.10.2007. Nahrádza ju norma ČSN EN 60 670-1 „Krabice a úplné kryty pre elektrické príslušenstvo pre domové a podobné pevné elektrické inštalácie“.